Misją Fundacji Spectra jest poszerzanie świadomości społecznej w dziedzinie edukacji.

czytaj więcej

Działalność w zakresie pomocy dzieciom
ze spectrum autyzmu i ich rodzinom

Misją Fundacji Spectra  jest profesjonalna pomoc dzieciom ze spektrum autyzmu i ich rodzinom. Celem Fundacji
jest wspieranie rozwoju więzi rodzinnych i społecznych, integracja przez sport i kulturę oraz szeroko pojęta działalność edukacyjna i szkoleniowa.

Fundacja Spektra angażuje się w organizowanie licznych wydarzeń kulturalnych i sportowych. Działania Fundacji koncentrują
się także na upowszechnianiu wiedzy dotyczącej skutecznych form terapii autyzmu. We wrześniu  2017 roku Fundacja planuje otwarcie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Spectra we Wrocławiu.

Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych dla dzieci ze spektrum autyzmu ma dla naszej fundacji ogromne znaczenie z kilku powodów. Jednym z nich  jest oferowanie wsparcia wsparcia dla dzieci i rodzin dzieci z autyzmem, które ma zapobiec marginalizacji i wykluczeniu dzieci i ich rodzin z życia społecznego. Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych czy sportowych jest ogromnym wyzwaniem dla dzieci i ich rodzin z powodu licznych problemów sensorycznych, jakie doświadczają oraz w wielu przypadkach braku akceptacji otoczenia na specjalne potrzeby dzieci ze spektrum. Nasze działania mają na celu zapewnienie rodzinom poczucia integracji społecznej a tym samym mogą przyczynić się do minimalizacji napięcia i stresu, jakie mogą doświadczać rodziny dzieci
z autyzmem w kontaktach społecznych. Wsparcie społeczne jest jedną z dróg, którymi pragniemy pomagać rodzicom w radzeniu sobie z sytuacją trudną, jaką jest wychowanie dziecka z autyzmem.  

Aktywizacja sportowa i poprawa kondycji zdrowotnej dzieci cierpiących na zaburzenia ze spektrum autyzmu i Zespół Aspergera, wsparcie rodziców w procesie rehabilitacji i edukacji dzieci, poprzez intensyfikację oddziaływań sportowo – terapeutycznych, popularyzacja sportu wśród zdrowego rodzeństwa dzieci niepełnosprawnych.

Celem działania Fundacji w zakresie pomocy
dzieciom i młodzieży z autyzmem jest:

 1. opieka nad dziećmi oraz dorosłymi z autyzmem,
 2. wspieranie i prowadzenie edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności osób z autyzmem
 3. prowadzenie działań na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 4. promowanie działań na rzecz rehabilitacji osób z autyzmem,
 5. aktywizowanie ludzi zdrowych, z zwłaszcza młodzieży, na rzecz działań wspierających rehabilitację
  i terapię osób z autyzmem
 6. inicjowanie i wspieranie działalności naukowo-badawczej oraz popularno-naukowej w zakresie teorii
  i praktyki rehabilitacyjnych osób z autyzmem,
 7. ochrona i promocja zdrowia
 8. pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych,
  których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości