Diagnoza

Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone głównie w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.  Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne Spectra dokonuje diagnozy psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej w zakresie określania:

  • poziomu rozwoju intelektualnego,
  • poziomu rozwoju dojrzałości szkolnej,
  • przyczyn trudności w nauce,
  • uzdolnień i mocnych stron dziecka,
  • podłoża zaburzeń rozwojowych (w tym autyzmu i zespołu Aspergera),
  • podłoża trudności emocjonalnych, wychowawczych,
  • predyspozycji zawodowych,
  • poziomu rozwoju mowy i trudności artykulacyjnych.